Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

2808 c033 500
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice via13-days 13-days
7277 fc21
Reposted frombuddhablink buddhablink viamayamar mayamar
5173 f808
Reposted frommakswilczur makswilczur vianoctua noctua
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamslexi mslexi

July 10 2015

Reposted fromlamborg lamborg viakarameli karameli
5014 b19a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viapetro petro
9221 e24a
Reposted fromMiziou Miziou viapetro petro
Reposted fromdoener doener viadingens dingens
1322 e119 500
Reposted fromfungi fungi viahemsbeach hemsbeach
5791 5681
Reposted fromhonori honori viaKay87 Kay87
9365 6bd3 500
 :*
Reposted frommentha mentha viaalliwantisyou alliwantisyou
Reposted fromknwk knwk viakarameli karameli
incomplete game
Reposted fromfaguss faguss viatrikk trikk

July 02 2015

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viakaktu kaktu
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl